fbpx

Poplatky za hlavné ističe pred elektromerom, sú poplatky za to, že na vstupe domu máte elektriku, je to poplatok za distribúciu. Je to poplatok za to, že keď potrebujem elektrickú energiu tak „potečie“. Je to pripravenosť a schopnosť rozvodov elektrickej energie dodávať, také množstvo elektrickej energie, ktoré určujú práve hlavné ističe odberného miesta pred elektromerom.


Spôsob, akým došlo k zmene poplatkov, ako aj oprávnenosť a potreba distribučných spoločností, mať takýto veľký poplatok v tomto článku riešiť nebudeme. Momentálne to nevieme ovplyvniť. Čo vieme ale ovplyvniť je veľkosť hlavného ističa. Vieme ovplyvniť výšku poplatku za hlavný istič odberného miesta a to práve jeho znížením. Nastáva ale otázka, či je možné znížiť tento istič ? Budeme mať dostatok elektrickej energie, ak znížime prúdovú hodnotu ističa? Nebude nám zhadzovať, vypínať hlavný istič pri zapnutí niektorých elektrických spotrebičov?

Poplatok za istič, je len za istič, pred elektromerom odberného miesta.

odberné miesto

Vieme, že niektoré elektrické spotrebiče potrebujú pri zapnutí v prvých milisekundách až sekundách 3-4 násobok ustáleného prúdového odberu pri práci, ako je pri ďalšej činnosti tohto elektrického zariadenia. Jedná sa hlavne o motory (výťahy, ventilátory a pod) a spínané zdroje (LED svetlá, LED žiarovky, kompaktné žiarovky, počítače, elektronické zariadenia, televízory a pod.).

Preto je potrebné vykonať audit odberu odberného miesta. Audit sa vykonáva kontrolou, meraním a vystavením protokolu, či je možné znížiť prúdovú hodnotu hlavného ističa odberného miesta a na akú prúdovú hodnotu môžem toto zníženie vykonať. Súčasťou takéhoto auditu je následne aj riešenie a jeho cena, koľko bude stáť výmena hlavného ističa a aká bude návratnosť tohto riešenia.

Nábehové prúdy niektorých elektrických zariadení pri zapnutí, vyžadujú 3-4 násobok svojho ustáleného odberu – motory, spínané zdroje.

Príklad:
Prúdová hodnota hlavného ističa, je ako vodovodný kohútik, ktorý má priemer napr. 25mm (istič 25A 1 fáz – byt). Keď otočím kohútikom naplno, musí z vodovodu tiecť naplno voda cez rúrku o priemere 25mm. Mám kohútik s troma rúrkami vedľa seba o priemere 25mm (istič 25A 3 fáz – byt, rodinný dom a pod.). Keď teraz otočím hlavným kohútikom naplno, ktorý otvára všetky tri rúrky naraz, musí tiecť voda naplno cez všetky tri rúrky o priemer 25mm. V prvom a druhom prípade je jasné, že množstvo vody (elektrickej energie) je rozdielne a v druhom prípade tečie vody (elektrickej energie) viac, toto je rozdiel medzi 1 fázovým a 3 fázovým ističom.

Veľakrát je hlavný istič 40A/3 fázový a pritom potreba odberného miesta je len 25A/3 fáz prípadne 25A/1 fáz. Je to veľký rozdiel a práve z pohľadu poplatkov za ističe. Poplatky za ističe sa týkajú len ističov pred elektromerom. Sú to hlavné ističe odberných miest. Tieto ističe bývajú zaplombované. Všetky ostatné ističe, ktoré máme v byte, objektoch a pod. nie sú spoplatnené. Poplatky sa týkajú len ističov pred elektromerom.

Hlavné ističe bývajú rôznych prúdových hodnôt (25, 32, 40, 50 …), sú buď 1 fázové alebo 3 fázové.

Veľakrát je potreba len 25A/1 fáz a pritom hlavný istič je 40A/3 fáz – je to veľký rozdiel.

úspora financií za ističe

Zvýšené poplatky za ističe sa týkajú zatiaľ všetkých odberných miest mimo domácnosti. Spadajú sem však aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí veľakrát majú zriadené odberné miesta pre už nefunkčné práčovne, sušiarne. Optimalizáciou, prepojením a zrušením niektorých odberných miest v bytovke je možné ušetriť zaujímavé sumy, ktoré vie bytovka využiť na iné účely.

Vysoké poplatky za ističe sa týkajú aj bytoviek spoločných priestorov.

Pripravenosť sústavy pred hlavným ističom je práve stav, keď mám potrebu ako odberateľ (otvoriť kohútik naplno), musí tiecť naplno elektrická energia cez môj hlavný istič. Stav na Slovensku je taký, že hlavné ističe sú vo veľa prípadoch predimenzované, prúdové hodnoty sú nadhodnotené, sú zbytočne vysoké, ale distribučná sústava musí byť pripravená a udržiavaná tak, aby keď v jednom momente všetci otvoria kohútiky, tak distribučná sústava dodala dostatok elektrickej energie. Na tieto prúdové hodnoty ističov musia byť dimenzované elektrické káble, musí byť zabezpečený dostatok elektrickej energie – výroba, nákupy a pod.

Elektrická energia sa nedá odložiť, uskladniť. Nie je možné ju odložiť do vedra.

Elektrickej energie sa musí dodať toľko, koľko je potreba na odberných miestach.

Najhoršia vlastnosť elektriky oproti vode, plynu a iných komodít je tá, že elektrická energia sa nedá uschovať, nedá sa odložiť do vedra ani nádrže a preto zabezpečenie dostatku elektrickej energie v jednom okamihu je preto nesmierne náročné.
Vykonaním auditov a znížením hlavných ističov odberných miest, elektrické distribučné spoločnosti získajú reálne potreby odberných miest, pre ktoré potrebujú zabezpečiť dostatok elektrickej energie. Spôsob úpravy a prehodnotenie hlavných ističov odberných miest, malo byť jednoznačne iným spôsobom. Faktom však zostáva, že aktuálne zníženie poplatkov za hlavné ističe je len dočasné a v krátkej budúcnosti dôjde k zvyšovaniu poplatkov za hlavné ističe odberných miest.

kontrola hlavných ističov

Optimálny čas na vykonanie auditu. Vysoké poplatky sa týkajú aj bytoviek, za elektromery pre spoločné priestory.

Je optimálny čas na vykonanie auditov odberných miest a ich potrebu elektrickej energie.

Nie vždy je možné znížiť hlavný istič, avšak vo väčšine prípadov to možné je a úspora financií je tak reálna.

Viac informácií o poplatkoch za ističe ako aj platné ceny s porovnaním s minulými cenami nájdete na stránke https://poplatkyzaistice.sk/

author avatar
Bohuš Žila riaditeľ
Expert v oblasti elektroinštalácií a riadenia projektov, Bohuš Žila vedie našu spoločnosť s viac ako 24-ročnými skúsenosťami v odbore. Pod jeho vedením sme zrealizovali stovky úspešných projektov, ktoré zlepšili bezpečnosť a komfort domovov našich zákazníkov.