fbpx

Normy STN elektro – dátumy, odkazy, komentáre a poznámky

STN 33 2000-4-41 (od 3/2019) - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Aktuálna norma z 3/2019 najväčšie zemny oproti pôvodnej normy (súbežne s pôvodnou do 7.7.2020):

Zmena 5/2019 sa týka len národných podmienok pre Dánsko

  • zmeny v terminológii
  • ochranné pospájanie je v mnohom pozmenené ale podstata hlavného pospájania sa nemení
  • maximálny čas odpojenia pri samočinnom odpojení napájania je do 0,4s pre koncové obvody až do 63A (v pôvodnej norme bolo do 32A)
  • zásuvky pre vonkajšie použitie s použitím doplnkovej ochrany prúdovým chráničom Idn<30mA pre obvody do 32A (pôvodná norma hovorila o prúde do 20A)
  • svietidlá v obytných jednotkách musia byť napájané obvodmi, ktoré majú doplnkovú ochranu prúdovým chráničom s Idn<30mA
  • požiadavky na odpor ochranného uzemnenia Ra neživých častí zariadení v sieti IT
  • požiadavky na indikovanie izolačného stavu v sústave IT
  • požiadavky na elektrické rozvody pri ochrane dvojitou alebo zosilnenou izoláciou

 

 

10-2007 až 3-2019 – pôvodná norma dnes neplatná

STN 34 1390 (od 29.1.1969 do 1.2.2009) súbežne s novou až do 2016 - "starý" klasický pasívny bleskozvod

Dnes už neplatná. „Stará“ norma pre bleskozvody platná do 1.2.2009. Súbežne s ňou od roku 2009 do 2016 platný súbor noriem STN EN 62305-1 až 4.

 

STN 34 1391 (od 6/1998 do 3/2014) - aktívny bleskozvod

Dnes už neplatná norma.

Ako zachytávaciu sústavu je možné použiť aktívny zachytávač „hlavicu“

Počet zvodov 1 prípadne 2 (s dodržaním a výpočtom dostatočnej vzdialenosti podľa platných noriem.

Pri LPS III sa jedná o 100kA bleskový prúd a preto pri zemnom odpore zemniča 1 Ohm!! (čo je náročné splniť) sa jedná o 100kV pri jednom zvode a 50kV pri dvoch zvodoch. Jedná sa teda o vysokonapäťové vedenie a je potrebné zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť elektrických rozvodov a vodivých predmetov (kúrenie, armovanie a pod.)!

Hrot zachytávača musí byť minimálne 2m nad chráneným objektom do čoho patria aj antény, chlad.veže a prvky objektu.

Skrytý zvod je možné umiestniť do izolačných nehorľavých kanálov ak je plocha ich vnútorného prierezu 20cm2 alebo viac. Jedná sa teda o priemer trubky 5cm a viac – to znamená min FXP 50!! a nie FXP 32!

Pri výpočte bezpečnej – dostatočnej vzdialenosti sqa uvažuje s Km=1 pre vzduch a Km=0,5 pre pevný materiál, ktorý nie je kov.

Hodnota zemniča max 10 Ohmov.

Revízia (intervaly):

Stupeň 1 – 2 roky normal, 1 rok skrátený

Stupeň 2 – 3 roky normal, 2 roky skrátený

Stupeň 3 – 3 roky normal, 2 roky skrátený

STN 34 1398 (od 4/2014 do 3/2017) - aktívny bleskozvod

Dnes už neplatná norma.

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY