fbpx

Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie otázky

PROJEKTY ELEKTRO A BLESKOZVODU

Aké druhy projektov elektrickej inštalácie a bleskozvodu poznáme?

Pre rôzne úrovne stavby existujú rôzne druhy projektových dokumentácií. Poznáme:

DUR – dokumentácia pre územné rozhodnutie

DSP – dokumentácia pre stavebné povolenie

DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby

DSV – dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

JP – jednostupňový projekt (pre malé objekty RD, byty a pod. jedná sa o zlúčený projekt DSP+DRS v jednom JP)

Čo majú jednotlivé druhy projektov obsahovať nájdete na stránke: http://www.myprojekt.sk/blog/druhy-projektovej-dokumentacie/

 

BYTOVKA – rekonštrukcia, výmena elektrických rozvodov

Viete nám spracovať realizačný projekt rekonštrukcie elektro ak budete realizovať rekonštrukciu?

ÁNO.

Naša firma v prípade, že realizuje rekonštrukciu elektrickej inštalácie bytovky, a vypracovali sme aj projekt na tútu rekonštrukciu, cenu za projekt odrátame z celkovej ceny realizácie. Realizačný projekt rekonštrukcie elektro je ZDARMA.

Realizačný projekt vypracovaný našou spoločnosťou je hodnotný dokument, ktorý obsahuje všetky požiadavky dané platnými normami a zákonmi. Projekt ďalej obsahuje všetky požiadavky a rozsah realizácie tak, ako si ich majitelia bytov zadali. Rekonštrukcia hlavných rozvodov, prívody do bytov 1F alebo 3f, osvetlenie schodišťa a chodieb, osvetlenie pivníc a prípadne aj súkromných pivníc.

Všetko je zakreslené do pôdorysov a prenesené do rozpočtu. Rozpočet obsahuje všetok materiál a prácu, ktorú je potrebné vynaložiť a dodať na stavbu aby výsledok bol taký, aký bol požadovaný. V rozpočte sú ceny a investor presne vie s akou sumou potrebuje rátať pri realizácii.

Súčasťou projektu je aj výkaz výmer – slepý rozpočet, bez cien. Tento slúži na rozposlenia možným dodávateľským firmám, ktoré na základe výkazu výmer vypracujú ponuky. Následne je možné vybrať dodávateľskú firmu podľa ceny ale hlavne podľa referencií. Investorovi dáva takto spracovaný projekt istotu, že všetko čo požadoval, bude zrealizované. Výkaz výmer je možné použiť aj do zmluvy vybratej dodávateľskej firmy.

Naša firma ručí, že v projekte je všetko čo investor, majitelia bytov požadovali a čo si odsúhlasili. Počas realizácie projektu taktiež vidia, s akou sumou potrebujú rátať a vedia si takto usmerniť aj rozsah celej relaizácie, prípadne realizáciu rozdeliť na viac etáp.

Čo obsahuje realizačný projekt rekonštrukcie - výmeny elektrických rozvodov

Realizačný projekt vypracovaný našou spoločnosťou je hodnotný dokument, ktorý obsahuje všetky požiadavky dané platnými normami a zákonmi. Projekt ďalej obsahuje všetky požiadavky a rozsah realizácie tak, ako si ich majitelia bytov zadali. Rekonštrukcia hlavných rozvodov, prívody do bytov 1F alebo 3f, osvetlenie schodišťa a chodieb, osvetlenie pivníc a prípadne aj súkromných pivníc.

Všetko je zakreslené do pôdorysov a prenesené do rozpočtu. Rozpočet obsahuje všetok materiál a prácu, ktorú je potrebné vynaložiť a dodať na stavbu aby výsledok bol taký, aký bol požadovaný. V rozpočte sú ceny a investor presne vie s akou sumou potrebuje rátať pri realizácii.

Súčasťou projektu je aj výkaz výmer – slepý rozpočet, bez cien. Tento slúži na rozposlenia možným dodávateľským firmám, ktoré na základe výkazu výmer vypracujú ponuky. Následne je možné vybrať dodávateľskú firmu podľa ceny ale hlavne podľa referencií. Investorovi dáva takto spracovaný projekt istotu, že všetko čo požadoval, bude zrealizované. Výkaz výmer je možné použiť aj do zmluvy vybratej dodávateľskej firmy.

Naša firma ručí, že v projekte je všetko čo investor, majitelia bytov požadovali a čo si odsúhlasili. Počas realizácie projektu taktiež vidia, s akou sumou potrebujú rátať a vedia si takto usmerniť aj rozsah celej relaizácie, prípadne realizáciu rozdeliť na viac etáp. V prípade požiadavky robíme aj autorský dozor nad realizačnou firmou.

Naša firma v prípade, že realizuje rekonštrukciu elektrickej inštalácie bytovky, a vypracovali sme aj projekt na tútu rekonštrukciu, cenu za projekt odrátame z celkovej ceny realizácie. Realizačný projekt rekonštrukcie elektro je ZDARMA.

Potrebujem realizačný projekt? Nestačí ho spracovať po realizácii?

Realizačný projekt je nevyhnutné vypracovať ešte pred realizáciou:

1. realizačný projekt je nevyhnutné mať potvrdený u distribučnej spoločnosti danej oblasti Stredné Slovensko – SSD, Západoslovesnký kraj –  ZSD alebo VSD

2. realizačný projekt Vám dáva presný návod a prenesie Vaše predstavy a potreby do realizácie – materiál a montáž

3. kvalitný výkaz výmer Vám dáva jedinečný nástoj na výber dodávateľskej firmy, kedy Vám stačí porovnať ceny a referencie zúčastnených firiem

Realizačný projekt vypracovaný našou spoločnosťou je hodnotný dokument, ktorý obsahuje všetky požiadavky dané platnými normami a zákonmi. Projekt ďalej obsahuje všetky požiadavky a rozsah realizácie tak, ako si ich majitelia bytov zadali. Rekonštrukcia hlavných rozvodov, prívody do bytov 1F alebo 3f, osvetlenie schodišťa a chodieb, osvetlenie pivníc a prípadne aj súkromných pivníc.

Všetko je zakreslené do pôdorysov a prenesené do rozpočtu. Rozpočet obsahuje všetok materiál a prácu, ktorú je potrebné vynaložiť a dodať na stavbu aby výsledok bol taký, aký bol požadovaný. V rozpočte sú ceny a investor presne vie s akou sumou potrebuje rátať pri realizácii.

Súčasťou projektu je aj výkaz výmer – slepý rozpočet, bez cien. Tento slúži na rozposlenia možným dodávateľským firmám, ktoré na základe výkazu výmer vypracujú ponuky. Následne je možné vybrať dodávateľskú firmu podľa ceny ale hlavne podľa referencií. Investorovi dáva takto spracovaný projekt istotu, že všetko čo požadoval, bude zrealizované. Výkaz výmer je možné použiť aj do zmluvy vybratej dodávateľskej firmy.

Naša firma ručí, že v projekte je všetko čo investor, majitelia bytov požadovali a čo si odsúhlasili. Počas realizácie projektu taktiež vidia, s akou sumou potrebujú rátať a vedia si takto usmerniť aj rozsah celej relaizácie, prípadne realizáciu rozdeliť na viac etáp. V prípade požiadavky robíme aj autorský dozor nad realizačnou firmou.

Naša firma v prípade, že realizuje rekonštrukciu elektrickej inštalácie bytovky, a vypracovali sme aj projekt na tútu rekonštrukciu, cenu za projekt odrátame z celkovej ceny realizácie. Realizačný projekt rekonštrukcie elektro je ZDARMA.

BYT – elektroinštalácia, rekonštrukcia

Hlavný prívod do bytu - v trubke alebo zasekaním?

Často sa stretávame s otázkou, či je možné zatiahnúť hlavný prívod pre byt do existujúcej trubky alebo je nutné tento prívod viesť zasekaním alebo v PVC lište?

Hlavný prívod do bytu je možné zatiahnúť do existujúcej trubky, avšak nie je to vždy pravidlo a sú situácie, kedy sa to nedá. Bohužiaľ tento stav sa zistí až pri zaťahovaní hlavného prívodu. Obhliadkou vieme zistiť či je prívod v existujúcej trubke ale či je možné niečo do nej zatiahnúť, zistíme až pri realizácii.

Ďalší problém môže nastať vtedy keď hlavný prívod zaťahujeme pre 3f pripojenie, vtedy je toto zatiahnutie vo väčšine prívpadov nereálne a 3f hlavný prívod musí byť zasekaním pod omietku alebo po povrchu v PVC žľabe.

ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE – pravidlá

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA - Súbeh a križovanie elektrických rozvodov

Elektrická prípojka je zaradená v zmysle STN 73 6005 ako vedenie 4.kategórie. Pri súbehu a križovaní káblového vedenia s
inými podzemnými a nadzemnými vedeniami (napr. vodovodným, kanalizačným, plynovým potrubím, adď.) a taktiež pri dodržaní odstupových vzdialeností od zastavaných objektov je nutné dodržať ustanovenia STN 73 6005. Najmenšie dovolené vodorovné vzdialenosti pre niektoré podzemné vedenia:

 • Kábel do 1kV – plynové potrubie do 0,3MPa ( súbeh / križovanie) [m] : 0,60 / 0,10
 • Kábel do 1kV – vodovodné potrubie ( súbeh / križovanie) [m] : 0,40 / 0,40 resp. 0,20 (chránené)
 • Kábel do 1kV – kanalizačné potrubie ( súbeh / križovanie) [m] : 0,50 / 0,30
 • Kábel do 1kV – kábel SLP, telekomunikačný, … ( súbeh / križovanie) [m] : 0,30 / 0,30 m

Káblové elektrické vedenia sa ukladajú nad plynové, vodovodné a kanalizačné vedenia.

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA - ochranná trubka v zemi

Každe elektrické vedenie v zemi je potrebné chrániť v ochrannej trubke. Toto sú najčastejšie dimenzie ochranných trubiek pre elektrické prípojky rodinných domov a signálneho vodiča pre HDO – signál nízkej a vysokej tarify. Odporúčaný výrobcovia  DIETZEL UNIVOLT alebo KOPOS s minimálnymi dimenziami – DN (vonkajší priemer):

 • kábel AYKY-J 4×25, CYKY-J 5×16: DN 63 mm, napr. FXKV 63/52, FXK 65/58,6 …
 • kábel CYKY-J 4×16, CYKY-J 4×10: DN 50 mm, napr. FXKV 50/41, FXK 50/43,8 …
 • kábel CYKY-J 5×1,5: DN 32 mm, napr. KSX 32/28 …
 • telekomunikačný kábel: DN 32 mm, napr. LWL 40/34, KSX 32/28 …

BLESKOZVODY

Prosím o info, ku kolaudácii rodinného domu potrebujem bleskozvod? Ak áno, kde sa o tom píše?

Dobrý deň, podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z.: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (v znení č. r1/c58/2003 Z. z., 34/2020 Z. z.) paragraf 38 sa bleskozvod má budovať.  https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-532

Môžem spojiť Cu vodič bleskozvodu s AlMgSi cez nerezovú svorku napr. SS ?
Áno môžete, ba priam je to nevyhnutné pretože spájanie Medi (Cu) s hliníkom (Al) alebo zliatinou hliníka (AlMgSi) je z dôvodu vzniknutia kórozie zakázané. Spojiť tieto dva materiály je možné len cez nerezovú svorku. Slovenský výrobca ZINKOVO má takéto svorky v ponuke. Prehľad svoriek ZINKOVO nájdete aj na tomto linku: https://www.bmelektro.sk/project/svorky-bleskozvod-zinkovo/
Aký je detail prestupu skrytého zvodu do zateplenia ? Nemôže tam voda zatekať priamo do izolácie ?
Prestup zvodu do zateplenia pri skrytom zvode je potrebné ošetriť tmelom do exteriéru, odolný voči mrazom a vode. Zamedzí sa pretekaniu vody pod zateplenie.
Odporúčame tmel Den Braven Tmel Akryl Exteriér biely 310ml : https://www.farby.sk/141160/den-braven-tmel-akryl-exterier-biely-310ml/
Snažím sa nájsť informáciu o počte zvodov bleskozvodu rodinného domu rozmeru 10*10m vedeli by ste mi poradiť?

Spravidla pre RD je každých 15m zvod po obvode objektu. Ak sa jedná o nie celé číslo, vždy sa zaokrúhľuje nahor. Vo vašom prípade sa jedná o 2,66 zvodov čiže potrebujete 3 zvody. Vzhľadom na elektromagnetické vplyvy pri údere blesku odporúčame 4 zvody symetricky rozložené po obvode RD čím dosiahnete vlastné rušenie jednotlivých zvodov a ich elektromagnetického vplyvu na všetky vodivé elektrické a neelektrické rozvody (elektrika, kúrenie, plyn). Pri údere blesku nedôjde k naindukovaniu prepätia do vnútorných rozvodov RD.

OZNAČOVANIE, ROZMERY, PRECHODKY

Označovanie spínačov, kódovanie označovania

Spínače sa zvyknú označovať aj kódovým označovaním, aký majú význam? Aké druhy poznáme? Kódové označovanie spínačov a ovládačov je prevzaté z katalógu ABB a však tieto označovania sa používajú pri akomkoľvek výrobcovi spínačov a ovládačov.

oznacenie-spinacov_abb_aj-ini-vyrobcovia

 

 

Označovanie káblov a ich rozmerov

Označovanie káblov a ich rozmery, ktoré sú najčastejšie používané pri elektromontážnych prácach.

farebné značenie káblov_pevne uložené farebné značenie káblov_pohyblivo uložené Rozmery káblov

 

 

CYKY káble ich rozmery a prechodky Pg - ISO prechodky

Rozmery jednotlivých káblov, ich vonkajší rozmer a prisluchajúce prechodky Pg – ISO prechodky na jednotlivé typy káblov.

CYKY rozmery a Pg ISO prechodky

 cyky rozmery a prechodky Pg

 

Najpoužívanejšie typy striech

Na objektoch sú používané rôzne typy striech, ktoré sú zobrazené na obrázku nižššie.

typy striech

 

 

NORMY

Normy pre osobitné inštalácie a priestory (kúpelne, vane, plavárne, sauny ...)

STN 33 2000-7xxx – Normy pre Elektrické inštalácie budov: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory

 • STN 33 2000-7-701 – Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory
 • STN 33 2000-7-702 – Plavárne a kúpaliská
 • STN 33 2000-7-703 – Priestory so saunovými ohrievačmi
 • STN 33 2000-7-704 – Inštalácie na staveniskách a búraniskách
 • STN 33 2000-7-705 – Elektrické inštalácie v poľnohospodárskych a záhradníckych prevádzkarňach
 • STN 33 2000-7-706 – Obmedzené vodivé priestory
 • STN 33 2000-7-708 – Elektrické inštalácie v kempingoch a karavanoch
 • STN 33 2000-7-711 – Výstavy, prehliadky a stánky
 • STN 33 2000-7-712 – Solárne fotovoltické (PV) napájacie systémy
 • STN 33 2000-7-714 – Inštalácie vonkajšieho osvetlenia
 • STN 33 2000-7-715 – Inštalácie osvetlenia na malé napätie
 • STN 33 2000-7-717 – Mobilné alebo prepravné jednotky
 • STN 33 2000-7-753 – Podlahové a stropné vykurovacie systémy
 • STN 33 2000-7-754 – Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch

Celé znenie uvedených noriem je možné zakúpiť na stránke Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky >>

REVÍZIE

Termíny revízií - kliknite TU

Termíny revízií nájdete na našej stránke v časti REVÍZIE  – kliknite TU >>

Dané elektrické zariadenia a rozvody nezabezpečujú predmetný objekt, priestor pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom podľa súčasne platných predpisov a noriem.

Revízia bola vykonaná podľa noriem, ktoré platili keď sa realizoval bleskozvod alebo elektrická inštalácia. Revízie sú vyhovujúce podľa týchto noriem.Túto vetu musíme ako revízny technici uvádzať, pretože dnes už platia nové normy cez ktoré by dané elektrické zariadenie, rozvody a bleskozvod neprešli. Toto platí do najbližšej rekonštrukcie, ktorá musí byť zrealizovaná podľa najnovších platných noriem.

Elektrické zariadenia, rozvody a bleskozvod aj napriek tejto vete sú vyhovujúce. 

Nenašli ste to čo ste hľadali? Napíšte ám

Vyplňte prosím jednoduchý formulár a zaškrtnite, že ste si prečítali "Zásady ochrany osobných údajov". Kliknite na Odoslať.