fbpx

Boli ste už v minulosti vy, alebo niektorý z vašich susedov v bytovke, rodinného domu, obeťou vandalizmu či krádeže? Bežne sa stáva, že zmizne bicykel z pivnice, topánky spred vchodu, alebo niekto poškodí dvere, či posprejuje steny, múry bytovky. V dnešnej dobe je na Slovensku množstvo podobných prípadov a stávajú sa každý deň. Neraz sa stane, že dotyčný páchateľ pochádza z toho istého domu.

Jedným z možných spôsobov, ako sa chrániť pred potenciálnymi vandalmi a zlodejmi je inštalácia kamerového systému vo vašej bytovke. Výrazne napomáha pri identifikácii páchateľa. Často krát, ale len samotná prítomnosť kamery dokáže odradiť človeka od samotného činu. Je to spoľahlivý svedok.

Ak sa už rozhodnete pre tento spôsob ochrany, musíte mať na pamäti, že sa jedná o monitorovanie priestoru prístupného verejnosti a na mieste je aj ochrana osobných údajov. Aby sa predišlo jeho zneužitiu, musí kamerový systém podliehať zákonu (Zákon č. 84/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopľňa zákon o chrane osobných údajov 122/2013 Z.z., zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č.182/1993 Z.z.).

hikvision (VF)IDS-2CD6124FWD-(Z)'C

kamera hikvision (VF)IDS-2CD6124FWD-(Z)’C

Základné povinnosti prevádzkovateľa kamerového systému:

 1. Jasný účel pre monitorovanie kamerovým systémom
  1. Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku alebo zdravia, či narušenia bezpečnosti štátu. 
 1. Primeranosť a nevyhnutnosť monitorovania kamerovým systémom
  1. Všeobecnou povinnosťou prevádzkovateľa je konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu a je v súlade s dobrými mravmi, t. j. dodržiavať zásadu primeranosti a nevyhnutnosti. 
 1. Využitie záznamu z kamerového systému
  1. Iba za účelom uplatňovania právnej zodpovednosti v rámci priestupkového alebo trestného konania.
  2. Akékoľvek iné využitie záznamu je posudzované ako spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom (najčastejšie sa jedná o zverejňovanie na sociálnych sieťach).
 1. Lehota na uchovávanie záznamu z kamerového systému
  1. Zákonná lehota je 15 kalendárnych dní.
  2. V prípade, že záznam nie je využitý v priestupkovom alebo trestnom konaní je prevádzkovateľ povinný ho v tejto lehote zlikvidovať. 
 1. Označenie monitorovaného priestoru
  1. Prevádzkovateľ by mal zreteľnosť označenia monitorovaného priestoru prispôsobiť počtu a charakteru štandardných vstupov do tohto priestoru (napr. vstupné dvere, vstupná brána, vjazd do garáže…). 
 1. Bezpečnostné opatrenia
  1. Prevádzkovateľ je povinný vytvoriť také podmienky fungovania ním prevádzkovaného informačného systému, ktoré zaručia ochranu osobných údajov
  2. Prevádzkovateľ je povinný prijať primerané opatrenia, zaručiť bezpečnosť ich spracúvania a vypracovať príslušnú bezpečnostnú dokumentáciu. 
 1. Poučenie oprávnených osôb
  1. Prevádzkovateľ je zároveň povinný poučiť všetky oprávnené osoby vo vzťahu ku kamerovému systému. Poučenie sa vykonáva v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov. O tomto poučení je prevádzkovateľ povinný vyhotoviť záznam, ktorý je povinný na požiadanie úradu hodnoverne preukázať. 
 1. Evidencia kamerového systému
  1. Prevádzkovanie kamerového systému, ktorým prevádzkovateľ monitoruje priestory prístupné verejnosti sa realizuje podľa 15 ods. 7 zákona, na základe čoho tento informačný systém nepodlieha oznamovacej povinnosti na úrade podľa § 34 ods. 3 písm. d) zákona. Prevádzkovateľ je však povinný o ňom viesť evidenciu (evidenčný list) v zmysle § 43 a nasl. zákona: evidenciu si prevádzkovateľ ponecháva u seba, úradu sa nezasiela.

kamera hikvision

kamera hikvision

Prvým krokom pred inštalovaním  kamerového systému, by malo byť vypracovanie bezpečnostného projektu alebo bezpečnostnej smernice, ktorú si môže prevádzkovateľ vypracovať sám, alebo využiť služby externej firmy. Vykonávacou vyhláškou zákona 122/2013 Z.z. ustanovuje vykonávacia vyhláška 164/2013 Z.z.

Ak chcete smernicu vypracovať z dôvodu ochrany osobných údajov, mala by obsahovať hlavne tieto body a ich popis:

 1. Spôsob snímania a rozsah záznamu, využitie zvuku, obrazu
 2. Rozmiestnenie kamier – pôdorys
 3. Akým spôsobom je vyhotovený záznam (VHS, digitálne) a na akú dlhú dobu (podľa zákona max 15 kalendárnych dní)
 4. Na aké vymedzené účely bude tento záznam slúžiť
 5. Zoznam osôb, ktoré budú mať prístup ku kamerám a záznamom kamier
 6. Rozsah zodpovednosti oprávnených osôb a osoby zodpovednej za dohľad nad ochranou osobných údajov
 7. Spôsob, formu a periodicitu výkonu kontrolných činností zameraných na dodržiavanie bezpečnosti informačného systému

 

Sankcie za porušenie zákona: pokuta sa podľa zákona 122/2013 Z.z. na ochranu osobných údajov pohybuje od 150 do 200 000 €.

 

 Najčastejšie sú porušené tieto ustanovenia zákona:

 1. Systém na monitorovanie priestoru nesmie nikdy monitorovať priestory, kde človek očakáva súkromie (napr. umyvárne, WC). Kamera nesmie byť ani skrytá (napr. v PIR).
 2. Obrazový záznamnesmie byť prístupný komukoľvek, ale len oprávneným osobám.
 3. Prevádzkovateľ nepoučil oprávnené osoby, nevyškolil zodpovedné osoby.
 4. Dotknuté osoby nie sú oboznámené, vyplývajúce z ustanovení.
 5. Obrazový záznam nie je zlikvidovaný do 15 dní v zmysle zákona 122/2013 Z.z. § 17 ods.7.
 6. Prevádzkovateľ nevedie evidenciu o systéme (ak systém nepodlieha registrácii).
 7. Prevádzkovateľ nemá vypracovaný Bezpečnostný projektalebo Bezpečnostnú smernicu.

 

Viac o ochrane osobných údajov a bezpečnostnom projekte kamerového systému sa dočítate na stránkach:
https://blog.canex.sk/2017/10/23/povinnosti-prevadzkovatelov-pri-vyuzivani-kamerovych-systemov-instalovanych-za-ucelom-ochrany-majetku/

Smernica kamerového systému Obec Malé Ripňany www.maleripnany.ocu.sk/files/documents/smernica-12009.doc

Dopodrobna rozpísaná problematika ochrany osobných údajov – kamerový systém na www.smerniceonline.sk nájdete na odkaze http://www.smerniceonline.sk/zakaznicky-spravodaj/smernice-201401-marec.pdf

Právnický pohľad a analýza využívania kamerových systémov (www.pravnenoviny.sk) súkromnými osobami – jednotlivcami.

 

Potrebujete kamerový systém? Napíšte nám Vašu požiadavku

Vyplňte prosím jednoduchý formulár a zaškrtnite, že ste si prečítali "Zásady ochrany osobných údajov". Kliknite na Odoslať.

  author avatar
  Bohuš Žila