V rôznych dokumentáciách, návodoch, revíznych správach a starých pôvodných projektoch sa byskytujú rôzne skratky (JOP, PEJ, SOP, DR, JOZ, OCEP, NER, DR). Čo vlastne znamenajú? Poďme si ukázať a vysvetliť ich význam.

Rozvodnice

PEJ – Plechové Elektrorozvodné Jadro (rozvádzač na povrchu – bez okienok).

JOP – Jadro Oceľoplechové na Povrchu (rozvádzač na povrchu – s okienkami. Najčastejšie používaný v panelových bytovkách na chodbách.

JOZ – Jadro Oceľoplechové Zapustené

SOP

NER

DR – Drôtový Rozhlas, označenie krabíc v JOP rozvodniciach v bytovkách kde bôl drôtový rozhlas.

OCEP – OCEľo Plechová rozvodnica, tiež často používaná skraktka pri rozvodniciach v bytovkách, rozvodnice v pivniciach.

Dokumentácia – stupne projektovej dokumentácie

Viac sa dočítate na stránke : Stupne projektovej dokumentácie – elektromprojekty >>

DUR – dokumentácia pre územné rozhodnutie

DSP – dokumentácia pre stavebné povolenie

DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby

JP – jednostupňový projekt (zlučených viac stupňov pri jednoduchých stavbách ako sú rodinné domy, byty a pod.)

DSV – dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Dokumentácia – revízie, projekty

OPaOS – odborná prehliadka a odborná skúška elektrické zariadenia alebo bleskozvodu

STNSlovenská technická norma

HUS – hlavná uzemňovacia svorkovnica, zriadená pre objekt na ktorú sa pripájajú všetky kovové časti objektu, rozdelenie sústavy z TN-C na TN-S

EPS – svorkovnica ekvipotencionálneho pospojovania, je to tomistémako HUS

TN-C – dvojvodičová (pri starých elektrických inštaláciách – dnes sa už nesmie používať) alebo štvorvodičová, ktorá sa používa aj dnes ale len ako rozvody pre objekty a napojenie objektov

TN-S – trojvodičová alebo päťvodičová sústava používaná v dnešnej dobe, nutné použiť na rozvody bytov, rodinných domov, novémobjekty, rekonštrukcie a pod.

HDS – hlacná domová skrinka, hlavné poistky pre objekt, päta objektu, vstup elektrickej energie pre objekt

TR – transformátor

OM – odberné miesto

IP – krytie rozvodnice napr. IP00 žiadne krytie, IP20 – krytie tak aby nebolo možnéstrčiť prst, IP44 – krytie elektrických zariadení pre vonkajšie použitie

RT – revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa §24 Vyhl. 508/2009 Z.z.

  • DDZ – domáci dorozumievací systém
  • DT – domáce telefóny
Share This