fbpx

Na rôznych dokumentáciách, návodoch, revíznych správach a starých pôvodných projektoch sa vyskytujú rôzne skratky (JOP, PEJ, SOP, DR, JOZ, OCEP, NER, DR). Čo vlastne znamenajú? Poďme si ukázať a vysvetliť ich význam.

 

 

Rozvodnice

PEJ – Plechové Elektrorozvodné Jadro (rozvádzač na povrchu – bez okienok).

JOP – Jadro Oceľoplechové na Povrchu (rozvádzač na povrchu – s okienkami. Najčastejšie používaný v panelových bytovkách na chodbách.

JOZ – Jadro Oceľoplechové Zapustené

SOP

NER

DR – Drôtový Rozhlas, označenie krabíc v JOP rozvodniciach v bytovkách kde bôl drôtový rozhlas.

OCEP – Oceľo-plechová rozvodnica, tiež často používaná skratka pri rozvodniciach v bytovkách, rozvodnice v pivniciach.

 

 

Projektová dokumentácia

Viac o projektoch sa dočítate aj na stránke : Stupne projektovej dokumentácie – elektromprojekty >>

DUR – dokumentácia pre územné rozhodnutie

DSP – dokumentácia pre stavebné povolenie

DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby

JP – jednostupňový projekt (zlučených viac stupňov pri jednoduchých stavbách ako sú rodinné domy, byty a pod.)

DSV – dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

 

 

Revízie, projekty

OPaOS – odborná prehliadka a odborná skúška elektrické zariadenia alebo bleskozvodu

STNSlovenská technická norma technické normy nie sú záväzné, avšak ich použitím sa za bezpečia technické riešenia, ktoré preukázateľne zabezpečia vhodné a bezpečné riešenia elektrických inštalácií, zariadení a bleskozvodov. Technickú normu nemusíme doržiavať, avšak následne musí realizačná firma, projektant alebo revízny technik preukázať, že dodržal všetky požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť elektrických zariadení, rozvodov a bleskozvodov.

HUS – hlavná uzemňovacia svorkovnica, zriadená pre objekt na ktorú sa pripájajú všetky kovové časti objektu, rozdelenie sústavy z TN-C na TN-S

EPS – svorkovnica ekvipotencionálneho pospojovania, je to tomistémako HUS

TN-C – dvojvodičová (pri starých elektrických inštaláciách – dnes sa už nesmie používať) alebo štvorvodičová, ktorá sa používa aj dnes ale len ako rozvody pre objekty a napojenie objektov

TN-S – trojvodičová alebo päťvodičová sústava používaná v dnešnej dobe, nutné použiť na rozvody bytov, rodinných domov, novémobjekty, rekonštrukcie a pod.

HDS – hlacná domová skrinka, hlavné poistky pre objekt, päta objektu, vstup elektrickej energie pre objekt

TR – transformátor

OM – odberné miesto

IP – krytie rozvodnice napr. IP00 žiadne krytie, IP20 – krytie tak aby nebolo možnéstrčiť prst, IP44 – krytie elektrických zariadení pre vonkajšie použitie

RT – revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa §24 Vyhl. 508/2009 Z.z.

Elektrické rozvody, napojenie, NN rozvody, elektrické kúrenie

HDO – je Hromadné Ďiaľkové Ovládanie, ktoré sa nachádza vedľa elektromeru, v dnešnej dobe už bývajú súčasťou elektronických elektromerov. HDO sa využíva pri dvojtarifnom meraní hlavne pri elektrickom vykurovaní a ohreve TUV – teplej úžitkovej vody. Prostredníctvom HDO (konkrétna distribučná spoločnosť) prepína medzi VT – vysoká tarifa a NT – nízka tarifa a opačne. Signálom HDO sa zablokujú alebo odblokujú spotrebiče s vysokým odberom elektrickej energie ako sú práve boilery TUV alebo elektrické vykurovanie (centrálny elektrický kotol, podlahové vykurovanie, elektrické akumulačné pece, elektrické konvektory a pod.) HDO sa montuje aby veľké spotrebiče elektrickej energie boli pripájané vtedy, keď nie je energetická špička. Následne vie výrobca elektrickej energie dať takúto energiu lacnejšiu. Preto sú rozdielne ceny elektrickej energie vo VT a NT. Na druhej strane dodávateľ elektrickej energie vyžaduje aby tieto elektrické zariadenia s vysokým odberom boli naozaj pripojené a celoročne sa využívali. Toto sa dohaduje pri podpise zmluvy o dodávke elektrickej energie a pri rôznych tarifách DD1 až DD8 (viď jednotlivých dodávateľov elektrickej energie a ich cenníky pri jednotlivých tarifách).

TUV – teplá úžitková voda – zabezpečuje sa pri elektrickom riešení elektrickým boilerom – zásobníkom na TUV.

VT – vysoká tarifa – je drahá elektrika pri elektrickom vykurovaní alebo ohreve TUV. Je to časový úsek dňa kedy má objekt vypnuté elektrické spotrebiče s vysokým odberom elektrickej energie (boiler, elektrické kúrenie centrálne – podlahové – akumulačné pece alebo konvektory). VT určuje HDO a je väčšinou v energetických špičkách rozvodnej siete  (viď opis vyššie).

NT – nízka tarifa – lacná elektrika. Taktiež je to časový úsek dňa kedy sú zapnuté aj elektrické zariadenia s vysokým odberom ohrev TUV boilerom, elektrické kúrenie a pod. Cena za elektrickú energiu je podstatne nižšia ako vo VT. Kúrenie elektrickou energiou je v dnešnej dobe nízkoenergetických RD lacnejšie, ako kúrenie plynom a to nielen v zriaďovacích nákladoch napr. podlahového elektrického kúrenia, ale aj z pohľadu prevádzkových nákladov (revízie, kontroly a pod). Pri novostavbách je kúrenie elektrickou energiou lacnejšie pretože počas dňa NT tarify dokážete prať a variť za zlomok ceny, ako keby ste mali plynové kúrenie a klasickú elektrickú prípojku bez NT a VT.

SSD – stredoslovenská distribučná spoločnosť https://www.ssd.sk

VSD – východoslovenská distribučná spoločnosť https://www.vsds.sk/edso/domov

ZSD – západoslovenská distribučná spoločnosť https://www.zsdis.sk

 

Sadzby za dodávku elektrickej energie

DD1– ročná spotreba do 1.631 kWh

DD2– ročná spotreba nad 1.631 kWh

DD3– boiler na ohrev TUV

DD4– akumulačné vykurovanie (akumulačné pece) a nabíjacie stanice elektrických automobilov

DD5– priamovýhrevné vykurovanie (konvektory na stenách, sálavé panely – steny, stropy, podlahové elektrické vykurovanie elektrickými káblami, centrálny elektrický kotol)

DD7– výkendové chaty a chalupy so spotrebou cez víkendy

DD8– vykurovanie akumulačnými pecami s inštalovaným výkonom minimálne 6kW

 

Ostatné

DDZ – domáci dorozumievací systém

DT – domáce telefóny

HF – Halogen free, bezhalogenové materiály (Materiály, ktoré pri horení neprodukujú toxické látky. Pri horení klasických PVC líšt alebo káblov dochádza k uvoľňovaniu toxických látok. Stačia 2-3 nádychy takýchto látok a osoba upadá do bezvedomia. A pritom mohla daná osoba v bezpečí opustiť nebezpečný priestor aj pri zadymení.)

EZS – elektronický zabezpečovací systém

EPS – elektronický požiarny systém

 

 

 

author avatar
Bohuš Žila riaditeľ
Expert v oblasti elektroinštalácií a riadenia projektov, Bohuš Žila vedie našu spoločnosť s viac ako 24-ročnými skúsenosťami v odbore. Pod jeho vedením sme zrealizovali stovky úspešných projektov, ktoré zlepšili bezpečnosť a komfort domovov našich zákazníkov.