fbpx

Úradné skúšky vyhradených technických zariadení

 

Úradné skúšky vyhradených technických (elektro) zariadení predstavujú kritický proces, ktorý zabezpečuje, že tieto zariadenia sú bezpečné a spoľahlivé pred ich prvým uvedením do prevádzky, ako aj po akýchkoľvek zmenách, ako sú rekonštrukcie alebo demontáže a opätovné montáže. 

Pre úspešné absolvovanie úradnej skúšky je nevyhnutné pripraviť konštrukčnú dokumentáciu, sprievodnú dokumentáciu ako pasport a revíznu knihu, návod na obsluhu a údržbu zariadenia, a ďalšie relevantné dokumenty vrátane správ o odbornej prehliadke a skúške zariadenia​.

Protokol o určení vonkajších vplyvov je dôležitou súčasťou procesu zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti elektrických inštalácií a je súčasťou projektovej dokumentácie. Tento protokol pomáha identifikovať potenciálne riziká pre elektrické zariadenia spôsobené vonkajším prostredím, ako aj riziká, ktoré môžu elektrické zariadenia predstavovať pre okolie, v ktorom sú umiestnené. Ak je vplyv prostredia mimoriadne nebezpečný, radí sa do skupiny A.

Vyhradené technické zariadenia v skupine A

Technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú (revízia klasická aj úradná skúška prevedená OPO):

 • technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 • technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 • elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 • elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
 • elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
 • elektrická inštalácia v prostredí s extrémnou korozívnou agresivitou alebo s trvalým vplyvom korozívnych látok (vonkajší vplyv AF4) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 • elektrická inštalácia v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 • elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,
 • elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.

 

Oprávnené právnické osoby, ktoré vykonávajú úradné skúšky (TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Technická inšpekcia). Prevezmeme celú agendu a pripravíme všetko čo je potrebné pre úradné skúšky.

Lehoty revízií

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a jej novelizácii Vyhl. 398/2013 Z.z. kde sa zmenila v prílohe č.8 tabuľka B a následne vyhláška 234/2014 Z.z. v ktorej sa dopĺňa a mení tabuľka B vo Vyhl. 398/2013 Z.z. Nižšie uvádzame tabuľku v ktorej sú tieto zmeny už prevedené a sú aktuálne.

Kategória Vonkajšie vplyvy Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajších vplyvov (v rokoch)
TRIEDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
LEHOTY
A – prostredie AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3  
  AB Teplota a vlhkosť 3 3 3 5 5 3 3 3  
  AC Nadmorská výška 5 3              
  AD Voda z iného zdroja ako z dažďa[1]

5

(IP2x)

3

(IP21)

1

Sk.A

(IP44)

1

Sk.A

1

Sk.A

1

Sk.A

1

Sk.A

1

Sk.A

 
  AD Dážď[2]

4

(IP44)

               
  AE Cudzie pevné telesá 5 5

5

(IP44)

5

(IP54)

3 3      
  AF Korózia 5 4 3

1

Sk.A

         
  AG Nárazy, otrasy 5 5 2            
  AH Vibrácie 5 5 2            
  AJ Iné mechanické namáhania 5 3              
  AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3              
  AL Živočíchy 5 3              
 

AM Elektromagnetické,

elektrostatické a ionizujúce účinky

5 5 5 5 5 5 5 5 5
  AN Slnečné žiarenie 5 5 4            
  AP Seizmicita 5 5              
  AQ Blesk 5[3] 5 5            
  AR Pohyb vzduchu 5 5 5            
  AS Vietor 5 5 4            
  AT Snehová pokrývka 5 4 4            
  AU Námraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
B – Využitie BA Spôsobilosť osôb 5 4 5 5 5        
  BB Odpor tela 5 5 3            
  BC Dotyk so zemou 5 5

4[4]

Sk.A

1

Sk.A

         
  BD Únik 5 5 2 2          
  BE Spracúvané/skladované látky 5

2[5]

Sk.A

2[6]

Sk.A

5          
C – stavba CA Stavebné materiály 5 2              
  CB Konštrukcia stavby 5 2 2 2          

 

[1] Doplnené vyhláškou 234/2014 Z.z.

[2] Doplnené pre elektrické zariadenia vo vonkajšom prostredí pod vplyvom dážď vyhláškou 234/2014 Z.z.

[3] Platí pre elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny.

[4] Zmena z 3 na 4 roky vyhláškou 234/2014 Z.z.

[5] Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3

[6] Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3

Potrebujete úradnú skúšku? Napíšte nám.

Kontaktujte nás pomocou nášho jednoduchého formulára a spoločne zabezpečíme, aby vaše elektroinštalácie boli chránené a spĺňali všetky normy. Vyplňte prosím jednoduchý formulár a zaškrtnite, že ste si prečítali „Zásady ochrany osobných údajov“. Kliknite na Odoslať. 

  NAJNOVŠIE ČLÁNKY

  Kamery – prevencia aj smart riešenia 

  Kamery – prevencia aj smart riešenia 

  Ochranu majetku v bytovom dome vieme zabezpečiť, jednoducho, snímaním priestoru so záznamom. K tomu potrebujete nainštalovať kamerový systém, ktorý toto všetko zabezpečí. Kamerové systémy majú aj dôležitý psychologický efekt a už len ich samotné umiestnenie odrádza...

  Vypadáva vám doma prúd? 

  Vypadáva vám doma prúd? 

  Nejeden z nás už túto situáciu doma zažil. Pozeráte doma televízor, do toho perie práčka a niekto v kuchyni zapne mikrovlnku. A zrazu ste, ako sa povie, bez elektriky. Ako prvé určite skontrolujete, či ide o výpadok v celom paneláku alebo sa týka len vášho bytu.   Ak...