Stupne projektovej dokumentácie – elektro projekty

Pri realizácii stavby sú potrebné rôzne stupne projektovej dokumentácie. Elektrická inštalácia a bleskozvody sú súčasťou kompletného projektu stavby objektu.

Poďme sa bližšie pozrieť aké stupne projektovej dokumentácie poznáme a aký majú význam.

DSP - dokumentácia pre stavebné povolenie

Tento projekt slúži na vydanie stavebného povolenia riešenej stavby.

 Projekt elektrickej inštalácie a bleskozvodu je dodaný v jednoduchšej forme, ktorá ale nerieši realizáciu. Súčasťou projektu je prípojka NN. Podľa projektu pre stavebné konanie sa stavba nesmie realizovať a kolaudovať.

DRS - dokumentácia pre realizáciu stavby

Tento projekt slúži na realizáciu stavby. Obsahuje podrobné riešenie elektrickej inštalácie a bleskozvodu. Projekt DRS pre realizáciu stavby ďalej obsahuje podrobnú špecifikáciu materiálu a spôsoby riešenia.

Výsledkom tohto stupňa projektovej dokumentácie je návod a manuál pre elektromontážnu firmu, ktorá na základe projektu vykoná odbornú montáž.

Elektromontážna firma nesmie riešiť na stavbe technické riešenia a druh materiálu, ktorý má použiť.

JP - jednostupňový projekt

V prípade jednoduchých stavieb ako sú rodinné domy, byty a bytovky. postačuje jeden projekt pre stavebné konanie DSP a DRS projekt pre realizáciu stavby v jednom. 

Je vypracovaný jeden projekt, ktorý je možné použiť pre začatie stavebného konania ako aj pre realizáciu stavby.

DSV - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Tento projekt je súčasťou dodávky elektromontážnej firmy, ktorá zabezpečila dodávku, montáž a spustenie do prevádzky elektrickú inštaláciu a bleskozvod.

 DSV dokumentácia skutočného vyhotovenia obsahuje všetky zmeny zariadení a spôsoby riešenia, ktoré pri realizácii mohli nastať.

Projekt skutočného vyhotovenia stavby je podklad pre revízneho technika, ktorý vydáva prvú-východziu odbornú prehliadku a odbornú skúšku (OPaOS – revíziu).

 DSV – dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a prvá OPaOS revízia sú podkladom pre kolaudáciu stavby. Táto dokumentácia je uložená v archíve stavebného oddelenia.

 Majiteľ objektu po kolaudácii zabezpečí počas celéhoživotaobjektu kompletnú a aktuálnu dokumentáciu DSV a prvú-revíziu OPaOS. Dokumentácia DSV a prvá-OPaOSmusí byť kedykoľvek k nahliadnutiu.

Do dokumentácie DSV, prípadne ako dodatky DSV sú následne zakresľované zmeny v budúcnosti stavby.

Ďalšie periodické revízie OPaOS elektrickej inštalácie a bleskozvodu sú vykonávané periodicky avšak prvá OPaOS musí byť neustále archivovaná. Periodická revízia OPaOS vždy len posledné dve.

Architektonická štúdia

Jedná sa o predprojektovú prípravu, ktorá zahŕňa architektonický návrh, dispozičné a materiálové riešenie diela.

V tejto časti projekt elektro a bleskozvodu sa nevykonáva.

DUR - dokumentácia pre územné rozhodnutie

Tento projekt slúži na predloženie a vydanie územného rozhodnutia riešenej stavby.

V tejto časti projekt elektro a bleskozvodu sa nevykonáva. Súčasťou dokumentácie DURsú vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

Nenašli ste čo ste hľadali? Pošlite nám otázku.

10 + 2 =

NAJNOVŠIE ČLÁNKY