fbpx

Stupne projektovej dokumentácie

Pri realizácii stavby sú potrebné rôzne stupne projektovej dokumentácie. Elektrická inštalácia a bleskozvody sú súčasťou kompletného projektu stavby objektu.

Pri projektovaní elektrickej inštalácie sa využívajú rôzne stupne projektovej dokumentácie. Patria sem:

Štúdia uskutočniteľnosti: Prvý krok, analyzuje možnosti a náklady.

Prevediteľnosť: Detailnejší pohľad na náklady, technickú a právnu stránku.

Projektová dokumentácia: Obsahuje plány, výkresy a technické špecifikácie.

Dokumentácia pre povolenie: Podklady pre získanie stavebného povolenia.

Výkresy pre realizáciu: Presné plány pre výstavbu inštalácie.

As-built dokumentácia: Záznamy o konečnej podobe inštalácie.

Tieto stupne zabezpečujú systematický postup od návrhu po realizáciu s dôrazom na technické, legislatívne a bezpečnostné normy.

Poďme sa bližšie pozrieť aké stupne projektovej dokumentácie poznáme a aký majú význam.

DRS - dokumentácia pre realizáciu stavby

Tento stupeň projektovej dokumentácie slúži na realizáciu stavby. Obsahuje podrobné riešenie elektrickej inštalácie a bleskozvodu. Projekt DRS pre realizáciu stavby ďalej obsahuje podrobnú špecifikáciu materiálu a spôsoby riešenia.

Čo všetko musí obsahovať DRS:

 • Projekt v papierovej forme min. 4x
  • Technická správa
  • Protokol o určení vonkajších vplyvov
  • Vyhlásenie o zodpovednosti projektanta
  • Poznámky k projektu
  • Výkaz výmer realizácie (rozpočet bez cien)
  • Výkresová časť – pôdorysy, schémy rozvodníc
 • Projekt na CD
  • Komplet projekt v PDF (presne ako je papierová forma)
  • Výkaz Výmer (rozpočet bez cien) PDF
  • Výkaz Výmer (rozpočet bez cien) XLS (Excel)
  • Komplet projektový podklad v DWG
 • Rozpočet realizácie – v papierovej forme

V prípade realizácie elektroinštalačných prác našou firmou, máte od nás DRS projekt ZDARMA. (cena za projektovú dokumentáciu je odpočítaná od ceny po realizácii elektroinštalačných prác).

Výsledkom DRS stupňa projektovej dokumentácie je:

 • Podklady pre investora na výber dodávateľskej firmy na realizáciu stavby, elektroinštalačné práce. Investor má záruku, že požadované práce a prevedenie je zapracované v DRS projekte. Investor porovnáva už len cenu a referencie dodávateľskej firmy.
 • Návod a manuál pre elektromontážnu firmu, ktorá na základe projektu vykoná odbornú montáž. Elektromontážna firma nesmie riešiť na stavbe technické riešenia a druh materiálu, ktorý má použiť.

Architektonická štúdia

Jedná sa o predprojektovú prípravu, ktorá zahŕňa architektonický návrh, dispozičné a materiálové riešenie diela.

V tejto časti projekt elektro a bleskozvodu sa nevykonáva.

DSP - dokumentácia pre stavebné povolenie

Tento projekt slúži na vydanie stavebného povolenia riešenej stavby.

Projekt elektrickej inštalácie a bleskozvodu je dodaný v jednoduchšej forme, ktorá ale nerieši realizáciu. Súčasťou projektu je prípojka NN. Podľa projektu pre stavebné konanie sa stavba nesmie realizovať a kolaudovať.

JP - jednostupňový projekt

V prípade jednoduchých stavieb ako sú rodinné domy, byty a bytovky. postačuje jeden projekt pre stavebné konanie DSP a DRS projekt pre realizáciu stavby v jednom. 

Je vypracovaný jeden projekt, ktorý je možné použiť pre začatie stavebného konania ako aj pre realizáciu stavby.

DSV - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Tento projekt je súčasťou dodávky elektromontážnej firmy, ktorá zabezpečila dodávku, montáž a spustenie do prevádzky elektrickú inštaláciu a bleskozvod.

 DSV dokumentácia skutočného vyhotovenia obsahuje všetky zmeny zariadení a spôsoby riešenia, ktoré pri realizácii mohli nastať.

Projekt skutočného vyhotovenia stavby je podklad pre revízneho technika, ktorý vydáva prvú-východziu odbornú prehliadku a odbornú skúšku (OPaOS – revíziu).

 DSV – dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a prvá OPaOS revízia sú podkladom pre kolaudáciu stavby. Táto dokumentácia je uložená v archíve stavebného oddelenia.

 Majiteľ objektu po kolaudácii zabezpečí počas celéhoživotaobjektu kompletnú a aktuálnu dokumentáciu DSV a prvú-revíziu OPaOS. Dokumentácia DSV a prvá-OPaOSmusí byť kedykoľvek k nahliadnutiu.

Do dokumentácie DSV, prípadne ako dodatky DSV sú následne zakresľované zmeny v budúcnosti stavby.

Ďalšie periodické revízie OPaOS elektrickej inštalácie a bleskozvodu sú vykonávané periodicky avšak prvá OPaOS musí byť neustále archivovaná. Periodická revízia OPaOS vždy len posledné dve.

DUR - dokumentácia pre územné rozhodnutie

Tento projekt slúži na predloženie a vydanie územného rozhodnutia riešenej stavby.

V tejto časti projekt elektro a bleskozvodu sa nevykonáva. Súčasťou dokumentácie DURsú vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

Potrebujete spracovať projekt elektro? Napíšte nám Vašu požiadavku.

Kontaktujte nás pomocou nášho jednoduchého formulára a spoločne zabezpečíme, aby vaše elektroinštalácie boli chránené a spĺňali všetky normy. Vyplňte prosím jednoduchý formulár a zaškrtnite, že ste si prečítali „Zásady ochrany osobných údajov“. Kliknite na Odoslať. 

  NAJNOVŠIE ČLÁNKY
  Kamery – prevencia aj smart riešenia 

  Kamery – prevencia aj smart riešenia 

  Ochranu majetku v bytovom dome vieme zabezpečiť, jednoducho, snímaním priestoru so záznamom. K tomu potrebujete nainštalovať kamerový systém, ktorý toto všetko zabezpečí. Kamerové systémy majú aj dôležitý psychologický efekt a už len ich samotné umiestnenie odrádza...

  Vypadáva vám doma prúd? 

  Vypadáva vám doma prúd? 

  Nejeden z nás už túto situáciu doma zažil. Pozeráte doma televízor, do toho perie práčka a niekto v kuchyni zapne mikrovlnku. A zrazu ste, ako sa povie, bez elektriky. Ako prvé určite skontrolujete, či ide o výpadok v celom paneláku alebo sa týka len vášho bytu.   Ak...