fbpx

Toto by ste si mali prečítať. Priestory od roku 2013 musia spĺňať náročné podmienky a kontrolu vykonáva nielen revízny technik elektro, ale aj oprávnené spoločnosti akou je napr. Technická inšpekciainšpektor s NIP (IBP). Poďme si teda ukázať aké podmienky musia spĺňať ošetrovne, vyšetrovne a ambulancie.

Od augusta roku 2013 platí nová norma pre zdravotnícke priestory STN 33 2000-7-710:8/2013. Priestory sú radené do troch kategórií.

Rozdelenie zdravotníckych priestorov do kategórií:

Skupina 0

 • Masážna miestnosť

Skupina 1

 • Lôžkové izby pacientov
 • Pôrodná sála
 • Vyšetrovne ECG, EEG, EHG,
 • Endoskopická vyšetrovňa
 • Vyšetrovacia alebo ošetrovacia miestnosť
 • Urologická vyšetrovňa
 • Rádiodiagnostická a terapeutická miestnosť
 • Hydroterapia
 • Fyzioterapia
 • Hemodialyzačné pracovisko
 • Pracovisko magnetickej rezonancie (MRI)
 • Nukleárna medicína

Skupina 2

 • Anestéziologické pracovisko
 • Operačná sála
 • Predoperačná miestnosť
 • Operačná sadrovňa
 • Pooperačná miestnosť
 • Miestnosť katetrizácie srdca (oddelenie intervenčnej kardiológie)
 • Jednotka intenzívnej starostlivosti
 • Angiografické pracovisko
 • Jednotka predčasne narodených detí (miestnosť s inkubátormi)
 • Jednotka prechodnej starostlivosti (IMCU)

 

Požiadavky na priestory v kategórii 1:

Tieto požiadavky stačí poslať Vašim elektrikárom, prípadne zavolať našu firmu na konzultáciu.

 • všetky kovové prvky musia byť pospojované a pripojené na zdravotnícku HUS min CYA 4mm (nerezové umývadlá, radiátory, kovové konštrukcie a regály …)
 • v priestoroch je potrebné zabezpečiť minimálnu osvetlenosť (osvetlenie) 500lx
 • núdzové svetlo min 1ks na označenie východu so zálohou pri výpadku elektriky 3hod, núdzové osvetlenie musí byť aj na chodbách – únikových trasách s označením únikového smeru
 • náhradné svietidlo min 1ks – jedno zo svietidiel, ktoré slúžia na osvetlenie priestoru na požadovaných 500lx musí mať vlastný záložný zdroj, ktorý napája toto svietidlo 1hod po výpadku (prípadne centrálny záložný zdroj s vlastnými rozvodmi, ktoré napájajú tieto náhradné svietidlá)
 • každý obvod zásuviek musí mať samostatný prúdový chránič typu A alebo B – typ AC nie je povolený
 • Typy prúdových chráničov: https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%BAdov%C3%BD_chr%C3%A1ni%C4%8D
 • svietidlá musia mať taktiež svoj vlastný prúdový chránič typu A alebo B
 • zriadená zdravotnícka HUS min lanko alebo drôt CYA 16mm2, ktorá na konci uzemnenia nesmie mať prechodový odpor viac ako 0,2 Ohmov – čo je náročné dosiahnúť. Pri dlhších vzdialenostiach sa používajú aj väčšie prierezy pre zdravotnícku HUS ako je CYA 16mm2.
 • každá zásuvka v tomto priestore musí mať dodatočne pripojené PE na zdravotnícku HUS a to tak, že čo najbližšie k zásuvke je privedená HUS CYA 16mm2 – cez špeciálnu ukončovaciu svorku je zredukovaná na CYA 2,5mm2 a následne je pripojená na PE zásuvky – taktiež na kolíku PE nesmie byť nameraný väčší prechodový odpor medzi rozvodnicou a PE svorkou ako 0,2 Ohmov
 • v únikových priestoroch (chodby a pod) musia byť použité bezhalogenové káble
 • únikové cesty a chodby, ak majú viac svietidiel ako 2ks musia byť napájané z minimálne dvoch obvodov samostatne istených a iných fáz – ak vypadne fáza, istič aby svetlo každé druhé fungovalo
 • v únikových priestoroch, chodbách sa musí použiť na každom druhom svietidle záložný zdroj
 • v priestoroch kat . 1 a 2 sa musia použiť aspoň dva odlišné zdroje napájania a jeden z týchto dvoch zdrojov sa musí pripojiť na záložný zdroj
 • uzemňovacia zásuvková prípojnica (ABB 2495-0-0059) v priestore – každá miestnosť v kategórii 1 musí mať minimálne jednu špeciálnu uzemňovaciu zásuvku so špeciálnym pripojovacím káblom od 1-3m na konci ktorého je krokosvorka – táto sa pripája na pohyblivé kovové zariadenia, ktoré sa používajú pri výkone. Prechodový odpor musí byť taktiež do 0,2 Ohmov.
 • všetky pevne zabudované zariadenia musia byť pripojené na zdravotnícku HUS – prechodový do 0,2 Ohmov taktiež CYA 16mm2
 • v každej miestnosti kat. 1 musí byť minimálne jedna zásuvka 230V – červená, ktorá je napájaná zo záložného zdroja s minimálnou zálohou pri výpadku elektrickej energie 1hod
 • kontaktný tlak zásuvky na zastrkujúcu vidlicu musí byť od 10N do 20N – je potrebné použiť taký typ zásuviek, ktorý spĺňa tieto požiadavky

 

Revízie:

Na zdravotnícke priestory je potrebné vykonávať východzie revízie, ako aj pravidelné periodické revízie.

Východzia revízia (pred spustením do prevádzky):

 • východzia revízia elektrickej inštalácie – revízny technik elektro
 • úradná skúška – oprávnená spoločnosť vykonávať úradnú skúšku

Periodická revízia:

 • 3 roky – meranie preverujúce doplnkové pospájanie
 • 1 rok – funkčné skúšky prepínacích prístrojov (RCD prúdové chrániče,
 • 1 rok – funkčné skúšky systému monitorujúceho izolácie (
 • 1 mesiac – funkčné skúšky batériové tech.prostriedky – skúšanie 15min, spaľovacie motory – skúšanie min 60min
 • 1 rok – funkčná skúška ukazovateľov východov, únikových ciest
 • 10 rokov – periodická úradná skúška

 

Vyššie uvedené podmienky, ktoré predpisujú platné normy sú veľmi náročné, hlavne pre priestory pre skrášľovanie, vizážou, medicínskymi centrami, ošetrovňami a vyšetrovňami. Určite pri zmene užívania priestorov odporúčame vyhnúť sa slovíčkam zdravotnícke …, pretože je následne potrebné splniť všetky vyššie uvedené podmienky. Kontrolu pred spustením do prevádzky vykonáva nielen revízny technik elektro ale aj oprávnená inštitúcia ako je napr. Technická inšpekcia a taktiež pri kolaudácii odborníci na elektro časť s Národného inšpektorátu práce – NIP (IBP).

Aké máte skúsenosti so zdravotníckymi zariadeniami ?

Dávali ste do prevádzky zdravotnícke priestory ?

Aké podmienky ste museli spĺňať ?

author avatar
Bohuš Žila