fbpx
Izolačný odpor hodnoty

Izolačný odpor – elektrická inštalácia podľa STN 33 2000-6:2018

Izolačný odpor je jedným z kľúčových parametrov, ktoré určujú bezpečnosť a spoľahlivosť elektrických inštalácií. V rámci normy STN 33 2000-6:2018 je izolačný odpor dôležitým prvkom, ktorý zabezpečuje, aby elektroinštalácie spĺňali požadované štandardy kvality a bezpečnosti. Tento článok sa zameria na význam izolačného odporu, jeho meranie a požiadavky podľa uvedenej normy.

Význam izolačného odporu

Vysoký izolačný odpor je nevyhnutný pre:

 1. Bezpečnosť používateľov: zabránenie úrazu elektrickým prúdom.
 2. Prevenciu požiarov: zamedzenie prechodom prúdov, ktoré by mohli spôsobiť prehrievanie a následne požiar.
 3. Spoľahlivosť zariadení: zabezpečenie správnej funkcie elektrických zariadení bez porúch spôsobených nežiaducom prúdením.

Požiadavky podľa STN 33 2000-6:2018

Norma STN 33 2000-6:2018 stanovuje minimálne požiadavky na izolačný odpor elektrických inštalácií. Tieto požiadavky zahŕňajú:

 1. Meranie izolačného odporu: musí sa vykonať pri napätí 500 V DC pre inštalácie s menovitým napätím do 500 V AC.
 2. Minimálne hodnoty izolačného odporu: pre rôzne časti inštalácie sú stanovené rôzne minimálne hodnoty. Napríklad pre silové obvody je požadovaná minimálna hodnota 1 MΩ, zatiaľ čo pre signalizačné obvody môže byť táto hodnota nižšia.
 3. Periodicita merania: meranie izolačného odporu by sa malo vykonávať pravidelne, minimálne pri revíziách inštalácií, ktoré sú stanovené v závislosti od typu a využívania inštalácie.

Ako prebieha meranie izolačného odporu?

Meranie izolačného odporu sa vykonáva pomocou špeciálneho prístroja nazývaného megohmmeter alebo izolačný tester. Tento prístroj aplikuje vysoké jednosmerné napätie medzi merané vodiče a meria výsledný prúd. Z hodnoty prúdu sa následne vypočíta izolačný odpor podľa Ohmovho zákona.

Krok za krokom:

 1. Príprava merania: vypnutie a odpojenie všetkých zariadení a vodičov, ktoré by mohli ovplyvniť meranie.
 2. Nastavenie prístroja: nastavenie izolačného testera na správne napätie podľa normy.
 3. Vykonanie merania: pripojenie prístroja k meraným vodičom a vykonanie merania.
 4. Vyhodnotenie výsledkov: porovnanie nameraných hodnôt s požiadavkami normy.

Meranie sa robí pri východzej alebo opakovanej, periodickej revízii (odbornej prehliadke a skúške).

Dôsledky nedostatočného izolačného odporu

Ak izolačný odpor nedosahuje požadované hodnoty, môže to znamenať riziko pre bezpečnosť a funkčnosť inštalácie. V takom prípade je potrebné identifikovať a opraviť problém, čo môže zahŕňať:

 • Výmenu poškodených izolácií,
 • Opravu alebo výmenu káblov,
 • Zlepšenie celkovej údržby a kontroly inštalácií.

Dodržanie medzných hodnôt izolačného odporu je nevyhnutné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku elektrických zariadení a inštalácií. Pravidelné kontroly a merania podľa STN 33 2000-6:2018 zabezpečujú, že zariadenia sú v súlade s predpismi a chránené pred rizikami spojenými s elektrickým prúdom. Pre viac informácií a odbornú revíziu vašich zariadení nás neváhajte kontaktovať.

Tabuľka medzných hodnôt izolačného odporu

Elektrická inštalácia (STN 33 2000-6:2018)

Un (V) Skúšobné napätie DC (V) Medzná hodnota (MΩ)
SELV a PELV 250 0,5
do 500V, vrátane FELV 500 1,0
nad 500V 1000 1,0

Elektrické spotrebiče (STN 33 1610:2002) a ručné náradie (STN 33 1600:1996)

 

Izolačný odpor (MΩ)
Spotrebiče triedy I II III
Elektrické spotrebiče držané v ruke > 2 > 7 > 0,25
Ostatné spotrebiče, okrem elektrotepelných nad 3,5kW > 1 > 2 > 0,25
Elektrotepelné spotrebiče nad 3,5kW > 0,3*
* Hodnota môže byť menšia, ak prúd pretekajúci ochranným vodičom nie je väčší ako 1mA na 1kW výkonu spotrebiča.

Zdroj:

Poznatky z revízií elektrického ručného náradia/spotrebičov –  https://docplayer.gr/23894760-Poznatky-z-revizii-elektrickeho-rucneho-naradia-spotrebicov.html

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Kamery – prevencia aj smart riešenia 

Kamery – prevencia aj smart riešenia 

Ochranu majetku v bytovom dome vieme zabezpečiť, jednoducho, snímaním priestoru so záznamom. K tomu potrebujete nainštalovať kamerový systém, ktorý toto všetko zabezpečí. Kamerové systémy majú aj...

Vypadáva vám doma prúd? 

Vypadáva vám doma prúd? 

Nejeden z nás už túto situáciu doma zažil. Pozeráte doma televízor, do toho perie práčka a niekto v kuchyni zapne mikrovlnku. A zrazu ste, ako sa povie, bez elektriky. Ako prvé určite skontrolujete,...