fbpx
Bleskozvod - polomer valivej gule

Polomer valivej gule bleskozvodu podľa STN EN 62305-3

Podľa súboru noriem STN 62305-1 až 4 z roku 2016

LPS (ochranný priestor) pre rodinné domy, bytové domy a bytovky vychádza na 99% väčšinou LPS III, prípadne až LPS IV. Polomer valivej gule je jeden zo spôsobov, ako sa určí počet zvodov a druh zachytávacej sústavy na streche.

Zachytávacia sústava – strecha objektu

Zachytávacia sústava bleskozvodu (bleskozvod na streche) má zabezpeciť ochranu objektu tak, aby úder blesku bol jedine do zachytávajúcej sústavy objektu. Blesk udrie do bleskozvodu, ktorý je na streche.

Zvody – fasáda objektu

Zvody zachytávačov zabezpečujú čo najrýchlejšie zvedenie bleskového prúdu do zeme po nami zvolených cestách. Drôty sú po stenách objektu zhora až dole, vedú blesk čo najrýchlejšie do zeme.

Na zvedenie blesku po vybraných cestách potrebujeme zvody – zvodové drôty v určitých vzdialenostiach medzi sebou. Ak sa dodržia dané vzdialenosti, blesk si nebude hľadať iné cesty cez objekt, ale pôjde práve po zvodových drôtoch.

Zemniče – drôty v zemi okolo objektu

Zemniče a ich zemné odpory musia mať do 10 Ohmov. Vtedy je blesk zvedený do zeme veľmi ľahko.

Elektriku si často predstavujeme ako vodu. Úder blesku do objektu spôsobí obrovskú vaňu plnú vody nad objektom. Našou úlohou je teraz túto vodu zviesť čo najrýchlejšie po nami zvolených cestách priamo do zeme. Množstvo odkvapových rúr ovplyvní rýchlosť a vpuste do zeme musia byť dostatočne veľké, aby vsiakli danú vodu. Takto pracuje funkčný bleskozvod.

Ak niekto tvrdí, že blesk je nevyspytateľný a nikto nevie, čo sa stane, odpovieme, že náhodné prejavy blesku na objekte sú len nedostatočnou ochranou pred prepätím a bleskovým prúdom. Ako príklad uvádzame Slovnaft a jeho objekty s nádržami paliva. Bleskozvod a ochrana pred prepätím na týchto objektoch funguje správne a vždy na prvú. Chyba bleskozvodu sa nepripúšťa a ak by nastala, dôsledky by boli obrovské.

Na stanovenie správneho počtu zvodov a spôsobu riešenia zachytávacej sústavy na streche, je jeden zo spôsobov polomer valivej gule.

Tabuľka polomeru valivej gule podľa STN EN 62305-3

Polomer valivej gule slúži na správne riešenie zachytávacej sústavy na streche. Vo výpočtových a projekčných programoch sa nakreslí objekt s osadením do pozemku (rovina, kopce a pod). Po objekte sa následne valí guľa o polomere, ktorý je uvedený v tabuľke nižšie.

Všetkého, čoho sa dotkne guľa, sa musí chrániť zachytávacou sústavou alebo zachytávacími tyčami, ktoré vytvoria ochranný priestor nad objektom. Zachytávacia sústava sa prepojí so zvodmi, ktorých počet je uvedený v ďalšej tabuľke. Zvody sú cez meracie svorky spojené so zemničmi, ktoré zabezpečia bezproblémový a ľahký vstup bleskozvého prúdu do zeme.

 

Trieda LPS Maximálny bleskozvý prúd Iomax (kA) Polomer valivej gule (m) Veľkosť ôk (m)
I 200 20 5×5
II 150 30 10×10
III 100 45 15×15
IV 100 60 20×20

Typické vzdialenosti medzi zvodmi podľa LPS

Vzdialenosti sa merajú po obvode objektu. Spočíta sa obvod objektu, vydelí sa typickou vzdialenosťou a vyjde celkový počet zvodov pre objekt. Následne sa tento počet rovnomerne rozloží po obvode objektu. Ak vyjde počet zvodov nie celé číslo ale s desatiným číslom, vždy sa toto číslo zaokrúhľuje nahor.

Pozor nie je tu matematické zaokrúhľovanie. Zaokrúhľuje sa pri akomkoľvek desatinnom čísle vždy nahor na celé číslo.

 

Trieda LPS Typické vzdialenosti  (m)
I 10
II 10
III 15
IV 20